Eğitim-Öğretim


OKULUMUZDA EĞİTİM-ÖĞRETİM

Eğitimcilerimiz, öğrencinin fiziksel, sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel gelişimine ait düzeyini, öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilir.

Eğitimcilerimiz, öğrencilerinin yaşantıları ve düzeyleri ne olursa olsun, onların eğitim kazanımlarını sürekli arttırmayı amaç edinir, onlara öğrenme ve başarma konusunda özgüven kazandırır.

Eğitimcilerimiz, öğrencileri birey olarak görür, değer verir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel farklılıklarını, yaptıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için çaba harcar. Sınıf içinde çok farklı ihtiyaç, ilgi, yetenek ve özgeçmişe sahip olan öğrencilerle karşı karşıyadır. Onların var olan kapasitelerini geliştirme ve seçenekleri çoğaltan bir eğitim alma hakları olduğunu bilir ve öğretme-öğrenme sürecini düzenlerken bunları göz önünde bulundurur. Öğretmenimiz, özel gereksinimi olanlara karşı kendi sorumluluklarının, kanunî yükümlülüklerinin, müdahale şekillerinin, değerlendirme yollarının bilincinde olur ve bireysel öğretim planları yapar.

Eğitimcilerimiz, çocuk hakları, insan hakları, anayasa ve demokrasi ilkelerini benimseyerek her toplumun kendine özgü kültürel yapısı, değerleri olduğu anlayışıyla öğrenme yaşantıları düzenler. Ulusal ve evrensel değerleri benimser, uluslararasındaki anlayışı, iş birliğini, dostluğu, barışı destekleyerek, öğrencilerinin de bu değerleri kazanması için çaba gösterir.

Eğitimcilerimiz sahip olduğu olanakları verimli kullanarak ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak öğretim materyallerini hazırlar. Materyalleri hazırlarken teknolojik ve çevresel olanaklardan yararlanır.

Eğitimcilerimiz, öğrenci merkezli bir yaklaşımla kullanacağı yöntemleri, etkinlikleri, ders araç gereç ve materyallerini, ölçme-değerlendirme tekniklerini özel alan öğretim programındaki amaç ve kazanımlarla tutarlı olarak öğrencilerle birlikte planlar.

Eğitimcilerimiz, diğer öğretmenimizin, yönetici ve uzmanların başarılı deneyimlerinden yararlanır. Öz değerlendirme yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba harcar. Meslekî gereksinimlerinin farkında olarak kendini ve öğretme- öğrenme sürecini geliştirmek için hizmet içi eğitim, toplantı, seminerlere katılır, alanı ile ilgili yayınları izler.

Eğitimcilerimiz, öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek ve geliştirmek için okulu çalışanları ile bir bütün olarak düşünür ve okulun bir toplum merkezi haline gelebilmesi için onlarla iş birliği yapar, okul gelişim çalışmalarında öğrencileri ile birlikte etkin rol alır.

Eğitimcilerimiz, sınıf içi ve dışı çalışmalarını eleştirel bir yaklaşımla analiz ederek öz değerlendirme yapar. Öz değerlendirmeden elde ettiği verileri kendini ve öğretme-öğrenme sürecini geliştirmek için kullanır. Farklı görüşlere ve eleştirilere açıktır. Öğretmenimiz, kendini geliştirme sorumluluğunun bilincinde, istekli, sebatlı, canlı, enerjik ve yaratıcı olmalıdır. Eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim becerileri ve estetik anlayışını geliştirmeli ve etkili kullanmalıdır.

Eğitimcilerimiz, kendisine ayrılan öğretme ve öğrenme zamanını dersin bölümlerini dikkate alarak uygun biçimde kullanır; öğrencilerini ders içi ve ders dışı çalışmalarda zamanı etkili kullanmaları için yönlendirir.

 

Mentor Öğretmenlik Sistemi

Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları’nda 5.sınıftan itibaren her öğrencimize bir mentor öğretmenimiz danışmanlık yapmaktadır. Mentor öğretmenlerimiz uygulamalı ders ve branş öğretmenleri arasından seçilmektedir.

Mentor Öğretmenlik sistemi ile her öğrencimizin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin dikkatlice izlenmesi, öğrencilerimizin kendileri ile ilgili farkındalıklarının arttırılması, planlama ve değerlendirme becerilerinin arttırılması, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, akademik başarının yükseltilmesi, okula bağlılığının sağlanması, öğrenme motivasyonunun arttırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve yakın işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Bu sistem ile öğrencinin;

 • Okulda bir eğitimci ile sürekli iletişim kurması,
 • Gelişimini belirli aralıklarla eğitimci ile birlikte değerlendirmesi ve takip edildiğini bilmesi,
 • Akademik ve sosyal alanda daha etkin olabilmesi,
 • Kişisel planlama ve değerlendirme becerisi geliştirmesi,
 • Gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
 • Dikkatini geliştirmesi,
 • Çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde düzenlemeyi öğrenmesi,
 • Motivasyonunun arttırılması,
 • Başarısının sorumluluğunu alması,
 • Akademik başarısının yükseltilmesi,
 • Okul ve ev arasında iletişim ve koordinasyonun arttırılması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerinin gelişimlerini takip edebilmek için;

 • Öğrencinin okuldaki durumunu ayda bir gözden geçirir, öğrenci tarafından değerlendirilmesini sağlar,
 • Öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir,
 • Öğrenci ile birlikte öğrencinin tanı testlerinin sonuçlarını değerlendirir,
 • Öğrenci ile iki haftalık veya aylık amaçlar belirler,
 • Amaçların ne kadar gerçekleştirildiğini ve tamamının gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu değerlendirir,
 • Gerektiğinde yeni amaçlar belirlenmesi için öğrenciyi destekler,
 • Öğrencinin aile, arkadaşlık gibi konularda yaşadığı sorunları dinleyerek uygun birime yönlendirir

 

Ölçme-Değerlendirme

Ölçme – değerlendirme öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesidir. Öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin neler bildiklerini, neleri anladıklarını ve neleri yapabildiklerini belirlemektedir. Okulumuzda MEB müfredatı kapsamında başarının tespit edilmesinde şu çalışmalar kullanılmaktadır:

 • Ortak Ölçme Değerlendirme Çalışmaları… Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında, sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz – sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilmektedir. Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının geçerlilik, güvenirlik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık, ayırt edicilik özelliklerine sahip olmasına dikkat edilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede az sorulu – uzun cevaplı veya çok sorulu – kısa cevaplı; yazılı, çoktan seçmeli, tamamlamalı, eşleştirmeli, yapılandırılmış grid ve doğru – yanlış sınav araçları ile gözlemler, hazırlık ve alıştırma çalışmaları, ödevler, proje, performans ödevi, portfolyo sunumu, akran ve öz değerlendirme ve benzeri alternatif ölçme ve değerlendirme araçları da kullanılmaktadır.
 • Sınavlar… Ölçme-değerlendirme öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesidir. Öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin neler bildiklerini, neleri anladıklarını ve neleri yapabildiklerini belirlemektedir. Tüm sınavlarda amaç öğrencimizin bilgi birikimini ölçmeye yöneliktir.
 • Ulusal Sınavlara Hazırlık Çalışmaları… Ulusal Seviye Belirleme Sınavları için Özel Trabzon Ata eğitim Kurumları’nda hazırlık sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz sınavlarda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden sorumludurlar. Deneme sınavlarında öğrencilerimizin gördüğü üniteleri tekrar etmesi, değişik soru çeşitlerini görmesi, test tekniğini ve sınavda zamanlama yönetimi öğrenmesi amaçlanmaktadır. Deneme sınavları sonucunda öğrencilerimiz arkadaşları arasındaki sıralamasını öğrenme fırsatı bulmaktadır.
 • Portfolyo… Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları’nda bir eğitim yılı boyunca öğrencinin yaptığı kendisine ait özgün çalışmalarıdır. Bu çalışmalar bir klasör içinde toplanır ve öğrencinin gelişim süreci kendisi, velisi ve öğretmeni tarafından gözlemlenir.
 • Projeler… Öğrencilerimizin grup halinde veya bireysel olarak belirlenen bir alan veya konu ile ilgili inceleme, araştırma yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla düzenlenen çalışmalardır.
 • Performans Ödevi… Birey olmanın gerektirdiği belli becerileri kazanmaya yönelik, belirli kriterleri olan, özgün zorluklardan ve sorumluluklardan oluşan hedefe yönelik uygulamalardır. Bu nedenle, Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları’nda her kademede günlük ve haftalık ödevler verilmekte ve bunların düzenli olarak takibi yapılmaktadır. Eğitimde bir pekiştireç olarak görülen ödevler, öğrencilerimizin eksik oldukları ya da desteklenmesi gereken konulara yönelik olarak bireysel olabileceği gibi grup ödevleri de olabilmektedir.
 • Ders İçi Performans… Öğrencilerimizin sınıf çalışmalarına aktif katılımı, belli beceri ve davranışların sergilenmesini içerir. 1, 2 ve 3. sınıflarda ölçme – değerlendirme çalışmaları; proje, performans ödevi ve ders içi performanslar ile gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans çalışmalarını zamanında teslim etmeyen öğrencilerimizin durumu velimize bildirilir. Velimizin, öğrencimizin sorumluluklarını yerine getirmeme / teslim etmeme gerekçesini 5 iş günü içerisinde okul yönetimine geçerli sağlık veya benzeri raporlarla birlikte bildirmesi gerekmektedir. Okul yönetimi tarafından özrü uygun bulunan öğrencilerimiz ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden kendisine de haber verilerek, dersin niteliğine göre ölçme – değerlendirme etkinliğine katılırlar.
 • Ödev Yaklaşımı… Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları’nda aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurularak ödev verilir.
  Ödevler, öğrenme için amaç değil, birer araçtır.
  Ödevler, bıktırıcı değil, öğrenmeyi sevdirici ve özendirici niteliktedir.
  Ev ödevleri öğrencilerimizi yaratıcı sorun çözmeye yöneltir.
  Öğrencilerimizin sahip olduğu bilgi ve becerileri geliştirir.
  Öğrenilenleri pekiştirir ve zenginleştirir.
  Öğrencilerimizin, işlenecek konuyu daha iyi kavrayabilmesi ve konu ile ilgili uygulamalara katılabilmesini sağlar.
  Öğrencilerimizde bilimsel araştırma ve inceleme becerilerinin gelişmesini sağlar.
  Sorumluluk bilincini arttırır.
  Öğrencilerimizin bireysel gelişim ve olgunlaşma düzeyleri göz önünde bulundurulur.
  Öğrencilerimizin kendilerinden bir şeyler katabilecekleri niteliktedir.
  Öğrencilerimizin ödevleri değerlendirilirken, birbirleriyle kıyaslanmaz, kendi gelişim çizgileri göz önünde bulundurulur.
  Ödevlerin özgün ve ilgi çekici olmasına dikkat edilir.
  Öğrencilerimizin yaptıkları küçük şeyler bile takdir edilerek, desteklenir.
  Verilen ödevler, ödevi veren öğretmen tarafından takip edilerek, değerlendirilir.
  Ödev yapmayan öğrenci uyarılır, ödev yapmamayı devam ettirenler için okulumuz rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi ve okul yönetimi ile işbirliği yapılarak, öğrencimizin bu birimlerle görüşmesi sağlanır. Olumsuz durum devam ettiği takdirde, velimizin kontrolü ve işbirliği istenir.
 • e-gelişim karnesi… Öğrencilere yarıyıl ve öğretim yılı sonunda verilen karneler dışında Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları olarak birinci ve ikinci dönemde olmak üzere 2 adet e-gelişim karnesi verilir. Bu karne öğrencinin okuldaki davranışları, derslerdeki tutum ve gelişimi hakkında sınıf ve branş öğretmenlerinin değerlendirmelerini göstermektedir. Değerlendirme dereceleri bir notun karşılığı olarak düşünülmemelidir. Bu dereceler, derse giren tüm öğretmenlerin öğrenci gelişimini izlerken yaptığı gözlemler sonucu oluşan görüş değerlendirmeleridir.

 

SOSYAL ETKİNLİKLER Yetenek, bireyin belli bir işi yapmaya ve öğrenmeye yatkınlığını gösterir. Başka bir deyişle belli bir alanda yeteneği olan kişiye, o alanla ilgili öğrenmeler kolay gelir. Bu nedenle bazı alanlarda üstün yeteneği olan çocuklar, bu yeteneklerini kolaylıkla göstererek başarılı olurlar. Her birey genellikle birkaç farklı alanda yeteneklidir ve her bireyin sahip olduğu yeteneklerin birleşimi birbirinden faklıdır.

Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları’nda uygulanan disiplinler arası, bütünleştirilmiş eğitim programları öğrencilerde bulunan bu gizil yetenekleri yani içlerindeki cevheri keşfetmek üzere yapılandırılmakta, farklı zeka alanlarına hitap eden eğitimler verilmektedir.

Keşif ve gelişim yetişmekte olan çocuklarımızla ilgili gözlemlenebilir ve heyecan verici iki anahtar kelimedir. Çocuklarımızın bütün gelişimleri içinde kendilerini farklı alanlarda denemeleri, ilgi alanları ve becerileriyle ilgili yaptıkları “küçük keşifleri” birer yaşam becerisi haline dönüştürme yolundaki çabaları ve bu enerjinin, sistemli ve amaca yönelik bir uğraşın verildiği bir sürece dönüşmesi… Sosyal Aktiviteler çocuklarımızı işte böylesine renkli, sesli ve zengin içerikli bir dünyaya davet ediyor.

Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları bilmeyi, yapmayı, olmayı, birlikte yaşamayı öğretmeyi hedefleyen, analiz, sentez, yaratıcılık gibi yüksek becerilere odaklı, ham bilginin bilgiye, bilginin bilgeliğe dönüştürülmesini sağlayan, yaşam boyu öğrenme için gerekli olan merak duygusunun sürekli canlı tutulduğu ortak müfredat çalışmalarının yanı sıra çok yönlü etkinlikler ve sosyal aktivitelerle öğrenciler destekliyor, onları, bir yaşam boyu güvenle taşıyabilecekleri kişilik özellikleri, beceri ve uğraş alanlarıyla donatıyor.

Kelimelerle düşünme ve ifade etme, dildeki karmaşık anlamları değerlendirme, kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme, şiir okuma, mizah, hikaye anlatma, gramer bilgisi, mecazi anlatım, benzetme, soyut ve simgesel düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisinin gelişimi için seçilen ve tüm öğrencilerin aynı anda okuyarak değerlendirdiği Okuma Kitapları, Yaratıcı Okuma ve Yazma Çalışmaları, Tartışma ve Münazaralar, Günlük Tutma Çalışmaları, Okullar Arası Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları, Yazar Söyleşileri, Kitap Değişimi Çalışmaları…

Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, hipotezler üretme, problem çözme, eleştirel düşünme, sayılar, geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tanışma, bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisinin gelişimi için  Matematik Oyunları ve Yarışmaları, Zeka Oyunları ve Mantık bulmacaları, Ulusal ve Uluslararası Bilim Yarışmalarına Katılım, Satranç Turnuvalarına Katılım.

Öğrencilerin fen ve teknolojinin doğasını anlaması fen bilimleri olarak fizik, kimya ve biyoloji bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayan öğrencinin bu ilişkiyi teknoloji ile bütünleştirmesi, öğrenmeyi bilme ve anlamaya istekli davranma, sorgulama, doğal çevrelere değer verme, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olma, meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerileri kullanarak yeniliklere karşı eleştirel ve sorumlu tutumlar geliştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerinin desteklenmesi için Bilime İlk Adımlar Proje Yarışması, Bilimin Renkleri Çalışmaları, Uzay Kampı, Bilim Müzesi Gezileri,

3-D Sunumlar, Bilgi Yarışmaları, Ulusal Bilimsel Proje Yarışmalarına Katılım, Geri Dönüşüm, Çevre Kirliliği ve Enerji Tasarrufu Konulu Farkındalık Etkinlikleri, Eko-School Projeleri, Ekolojik Ev ve Tarım Bahçeleri…

Öğrencilerin kendini ifade eden, başkalarını dinleyebilen, geçmişi yorumlayarak, günü algılamayı ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı başarabilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokratik, laik, evrensel değerlere sahip, çevrenin ve kültürel mirasın korunması gerektiği bilinci ile “yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta” araştırıcı ve sorgulayıcı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için Panoramik Şehir Turları, Müze ve Ören Yeri Gezileri, Okulda Demokrasi için Okul Başkanlığı Seçim Süreci, İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Çalışmaları, Mahalli Kurtuluş Günü Etkinlikleri, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Yardım ve Dayanışma Kermesleri, Kardeş Okul Dayanışma Çalışmaları, Atatürk ve Milli Bayramlara Özel Okullar Arası Şiir, Kompozisyon ve Deneme Yarışmaları, Sivil Savunma Çalışmaları, Tatbikatlar, Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Çalışmaları, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Projeler…

Yabancı dil öğretiminde temel olan “Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma” becerilerini kazandırmak ve bu becerileri pekiştirmek amacıyla açılan Drama ve Müzik Dil Kulüpleri, Cambridge Sınavları, İngiltere, Amerika’da Yaz dil okulları…

Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisinin gelişimi için  Fotoğrafçılık, Grafik Tasarımı çalışmaları, Atık Malzemelerden Proje Çalışmaları, Sene Sonu Sergileri, Kişisel Resim Sergileri, Ulusal ve Uluslararası Resim Yarışmalarına geniş katılım…

Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, estetik değerleri fark etme, faklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme becerisinin gelişimi için  Müzik Kulüpleri, Öğrenci Tanıma ve Yönlendirme Çalışmaları, Enstrüman Grupları, Polifonik Koro Çalışmaları, Çok Katılımlı Sene Sonu Müzik Şölenleri, Okul Orkestrası Çalışmaları…

Grup içerisinde işbirlikçi çalışma, sözel ve sözsüz iletişim kurma, insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlama, paylaşma, ifade edebilme, yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisi gelişimi için Değerler Eğitimi…

İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisi gelişimi için Düşünme Eğitimi, Kariyer Eğitimi Çalışmaları…

Öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan vermek, derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izletmek ve aynı eğitim çatısı altında eğitim öğrenim gören arkadaşlarıyla bir araya getirerek sosyal çevrelerinin genişlemesine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen öğrenci ve öğretmenlerimizin katıldığı Ortak Yurt İçi, Yurt Dışı Eğitim Gezileri…

“Yaparmış gibi – Yaşarmış gibi öğrenme”nin gerçekleştiği, öğrencinin belki de hayatı boyunca karşılaşmayacağı olayları canlandırarak, o konuda bilgi ve birikim sahibi olmasına fırsat veren, “yaşarmış gibi” yaptığı için de tüm duyu organları tarafından algılanan ve kalıcı öğrenmelerin sağlandığı Yaratıcı Drama Çalışmaları…

Öğrencilerin beden becerilerini geliştirerek, büyüme ve gelişme davranışlarını desteklemek, sosyalleşmeleri ve kişiliklerini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almalarını sağlamak için çeşitli branşlarda açılan Sportif Etkinlikler, Okul Spor Takımları, Okullar Arası veya Ferdi Ulusal Spor Yarışma ve Turnuvalarına Katılım, Spor Dallarına Yönlendirme Çalışmaları, Yaz- Sınıflar Arası Turnuvalar, Veli Katılımlı Spor Günü Etkinlikleri, Aileler Arası Spor Karşılaşmaları…

Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisinin gelişimi için Halk Oyunları, Dünya Dansları, Modern Dans, Sportif Beceri Kulüpleri…