Dersler ve Branşlar


DERSLER VE BRANŞLAR

İlkokulda dört yıl “eğitimde bütünlük” ilkesi gereğince aynı sınıf öğretmenleriyle geçirilir. Tüm temel dersler sınıf öğretmenlerinin sorumluluğundadır. Yabancı Dil, Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Eğitsel Oyun ve Bilişim Teknolojileri dersleri ve Kulüp Çalışmaları ayrı branş öğretmenleri tarafından verilir. Orta okul başlangıç yılı olan 5. sınıftan itibaren tüm dersler branş öğretmenlerinin sorumluluğuna verilir. 5 ve üstü sınıfların sınıf öğretmenliği görevini o sınıfa giren branş öğretmenlerinden biri üstlenir.

 

Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları Türkçe Bölümü, bilgi çağını yaşayan dünyamızda öğrencilerimizi bilgi çağı insanı olarak eğitmek temel amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Milli eğitimimizin düşünen, anlayan, yorumlayan, sorun çözen ve bilimsel düşünen bireyler yetiştirmek temel amacı ile de örtüşen bir öğretim ve eğitim programı izlenmektedir.

Amacımız öğrencilerimize anadillerini sevdirmek, doğru ve etkili kullanabilmelerini sağlamak, bu özelliklerine dayanarak, girişken, sorumluluk alabilen, çabuk kavrayan, kavradığını en güzel şekilde aktarabilen bir nesil yetiştirmektir. Ülkemize yapacağımız en iyi katkının başarılı, mutlu, kendisini, ülkesini seven, dünyayı tanıyan ve çevresiyle iletişim kurabilen insanlar yetiştirmek olduğuna inanıyoruz. Bu da anadil eğitiminin başarısı ile sağlanabilmektedir.

Yeni programın uygulanmasıyla birlikte “Türkçe” eğitimi daha bilimsel metotlarla gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada öğrencilerimizin;

 • Anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, değerlendirme,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma,
 • Kendini ifade etme, iletişim kurma, arkadaşlarıyla işbirliği yapma, tartışma, problem çözme, ortak karar verme ve girişimcilik gibi zihinsel ve üst düzey becerileri kazanmaları sağlanmaktadır.

Türkçe öğretim programımız, öğrencilerimizi hayat boyu kullanacakları dinleme, konuşma, yazma, kendini ifade etme, doğru iletişim kurabilme becerisine sahip kılacak çalışmalarını çeşitli yollarla gerçekleştirmektedir.

 

MATEMATİK

Matematik, bir bilgi dersi değil, bir görüştür. Bir eğitim dersidir. “Matematik öğretiminde en iyi yöntem şudur.” denemez, en iyi yöntem yoktur. Önemli olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için en uygun yöntemi seçebilmektir. Farklı hedefler için farklı eğitim yöntemi seçilmelidir. Her şeyden önemlisi öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmek için matematiğin sistematiği ve inşa yöntemi öğretilmelidir. Matematikte başarıyı artırmak için öğrencinin başarabileceğine inanması gerekir.

Matematik derslerinde öğrencilerimize,

 • Neden – Sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmeyi,
 • Değişkenler / olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme, görebilme yeteneğini geliştirmeyi,
 • Transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmeyi,
 • Olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmeyi sağlamayı,
 • Yaratıcı düşünce gücünü geliştirmeyi,
 • Yorumlama gücünü geliştirmeyi,
 • Yaşamda karşılaşılan problemleri çözmede yaklaşım kazandırmayı,
 • Çabuk ve doğru karar verme gücünü geliştirmeyi,
 • Tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirmeyi,
 • Kişisel ve sosyal gelişime yardımcı olmayı, kendine güven duygusu geliştirmeyi,
 • Araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerisini arttırmayı,
 • Gruba ait olma duygusunu, başkalarının becerilerine ve yeteneklerine karşı duyarlı olmayı,
 • Liderlik ve iletişim becerileri, öğretmenden bağımsız olarak öğrenebilme duygusu ve risk alabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğretmenlerin matematik derslerinde öğrencilere kazandırmak istedikleri hedefler, uyguladıkları yöntemler, materyaller ve sınavlardaki ortaklık, öğretim birliğini sağlamada oldukça önemlidir. Matematik derslerinde ortak bir yaklaşım ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla bazı ortak eylem biçimlerimiz:

 • Programın yetiştirilmesi amacıyla konuların işlenmesinde acele edilmemesi,
 • Her ünitenin sonunda izleme sınavlarının ve belirli aralıklarla düzey belirleme sınavlarının yapılması,
 • Ortalamanın gerisindeki ve ilerisindeki öğrenciler için ek çalışmalar yapılması,
 • Matematik dersinin sevdirilmesi, ilgi çekici hale getirilmesi ve yaşamdaki yerinin gösterilmesi,
 • Pratik yöntemlerden uzak durulması; mantıksal, yaratıcı ve yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirecek yöntemlerin kullanımına ağırlık verilmesi,
 • Öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutmak, öğrenme isteği yaratmak ve öğrenme sürecini zevkli kılmak, aynı zamanda bilginin kalıcı hafızaya yerleşmesini sağlamak için kullanılabilecek farklı stratejiler ve etkili öğretme teknikleri, öğrencilerin düşünerek, araştırarak, yaparak-yaşayarak, eğlenerek, öğrenmeye yönelik eğitim ve öğretim yapmalarını sağlamak,
 • Matematikte aynı sonuca ulaşan yöntemlerin çokluğunu öğrenciye sezdirmek ve öğrencilerin bulduğu farklı çözümleri önemsemek,
 • Öğrencilerin matematiği hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olmayan konuların anlatımından ve yöntemlerin kullanımından uzak durulması,
 • Matematiğin eğlendirici ve dinlendirici yanını öğrencilere tanıtmak, oyunlaştırılmış etkinliklere ve materyal kullanımına ağırlık verilmesi, anlatabilmek, açıklayabilmek ve soru oluşturmanın matematiksel bir beceri olarak puanlanmasını hedeflemektedir.

FEN  ve TEKNOLOJİ

Fen ve Teknoloji derslerinde amacımız bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen ve teknoloji okur yazarı olarak yetişmesini sağlamaktır.

Öğrencilerin;

 • Doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları, bunun düşünsel zenginliği ile heyecanını yaşamalarını sağlamak,
 • Her sınıf düzeyinde bilimsel ve teknolojik gelişme ile olaylara merak duygusu geliştirmelerini teşvik etmek,
 • Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlamalarını sağlamak,
 • Araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırma becerileri kazanmalarını sağlamak,
 • Eğitim ile meslek seçimi gibi konularda, fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim, ilgi geliştirmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak,
 • Öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede mesleklerin değişen mahiyetine ayak uydurabilecek kapasiteyi geliştirmelerini sağlamak,
 • Karşılaşabileceği alışılmadık durumlarda, yeni bilgi elde etme ile problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,
 • Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak,
 • Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik ve etik değerleri, kişisel sağlık ve çevre sorunlarını fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak,
 • Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak,
 • Meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik verimliliklerini artırmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler dersi; öğrenciyi toplum içinde yaşamaya hazırlayan, kendine, ailesine, vatanına yararlı bireyler olmasını hedefleyen bir derstir. Bu bağlamda, çevresine duyarlı, insani değerlere önem veren, Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine sahip çıkan laik, demokratik, öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bu amacı gerçekleştirmek için;

 • MEB İlköğretim müfredat konuları dikkate alınarak kazanımlar doğrultusunda hazırlanan, konu kavrama testleri, ünite sonu tekrar çalışmaları ve yıl içine yapılan özel deneme sınavlarıyla dersler pekiştirilmektedir.
 • Öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, analiz ve sentez yapan bireyler olabilmesi için öğrencilerimize proje ve performans ödevleri verilmektedir. Ödevlerin bilimsel araştırma basamaklarına uygun yapılması için ödevler titizlikle takip edilmektedir.
 • Sınıf düzeylerine ve konularına uygun şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenmektedir.
 • Derslere takviye olması ve kitap okuma alışkanlığının artması için her sınıf düzeyine sene başında belirlenen kitaplar okutturulup, öğrencilere bununla ilgili drama, yorumlama ve resimleme gibi çalışmalar yaptırılmaktadır.

YABANCI DİLLER

Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları’nda, yabancı dil öğretiminde sadece sınav geçmeye yönelik olan ve geleneksel gramere dayalı sistem bir kenara bırakılarak dört dil becerisinde yeterlilik geliştiren Anadil Edinme Modeli kullanılır. Öğrencilerimiz dili farkında olmadan “yaparak – yaşayarak” edinirler. Bu edinimde öğrencilerimizi yabancı dili, hata yapmaktan çekinmeden, çeşitli sunum, proje, drama, şarkı ve sahne canlandırmalarıyla hayata geçirirler. Öğrencilerimiz stresten uzak tutularak yabancı dili hem bedensel hem de zihinsel olarak aktif hale geldikleri rahat bir ortamda öğrenmekte ve İngilizceyi sadece akademik bir ders olarak değil, gerçek hayatla ilişkilendirilmiş uygulamalarıyla görmektedirler.

Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları’nın öğrencilerinin tümü Avrupa Dil Pasaportu çalışmaları çerçevesinde “Cambridge 9–12 Yaş Grubu Sınavları” (Cambridge Young Learners Exams) gibi sınavlara girerek yabancı dildeki yeterliliklerini uluslararası standartlarda belgelendirirler. Okulumuz, öğrencilerimize her yıl yurt dışında seçkin yaz okulu programlarına katılma fırsatı vererek, yıl içinde öğrendikleri yabancı dili aktif hâle getirmelerine olanak sağlamaktadır.

Dünya Dilleri… Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları’nda öğrenciler İngilizcenin yanı sıra dünya dillerinden birini daha etkin bir şekilde öğrenmektedirler (Rusça).

BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi dersinde öğrencilerimize gündelik hayatlarında ve temel spor dallarında kullanabilecekleri hareket becerileri ve bilgileri kazandırılması hedeflenmektedir. Hareket eğitimi ile ilgili etkinlikler düzenlerken amacımız her öğrencinin kendi kapasitesi doğrultusunda fiziksel etkinliklere katılımı için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazanması ve sürdürmesidir. Hareket eğitimi etkinlikleri, sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu eğitim sırasında düzenlediğimiz etkinlikler ve derslerimizin vazgeçilmezi olan oyunlarımız aracılığı ile öğrencilerimizin psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır. Derslerimizde, gözlemlediğimiz öğrencilerimiz, yetenek ve ilgilerine göre değerlendirilerek okul takımlarımız için oluşturulan yarışmacı gruplarımızda görev almaktadırlar. Öğrencilerimizi, yaşam boyu spor yapma alışkanlığı kazanmış bireyler olarak görmek en büyük hedefimizdir.

İnsan yaşamını daha sağlıklı ve nitelikli şekilde sürdürebilmek için harekete gereksinim duyar. Çocuk okul çağına geldiğinde hareket ederken değişik hedeflere ulaşmayı dener. Bu nedenle Beden Eğitimi dersi kapsamındaki hareket eğitimi değişik amaçlarla yapılmaya başlanır. Bunlar sağlık, dinçlik, eğlence, etkilenme, estetik, biçimlenme, performans, kendine güven, macera, toplumsallık, rekreasyon ve benzeri olabilir. 7-9 yaş arasındaki öğrenciler temel hareket becerileri 10-11 yaşındaki öğrenciler özelleşmiş hareket becerileri 12-14 yaşındaki öğrenciler ise sportif hareket becerileri yoluyla bu amaçları gerçekleştirerek yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılır.

Öğrenci:

 • Çeşitli fiziksel etkinliklere katılabilmek için hareket örüntüleri ve devinişsel becerilerde yeterlilik gösterir.
 • Fiziksel etkinliği öğrenirken ve yaparken hareket ile ilgili kavram ilke kural strateji ve taktikleri anladığını gösterir.
 • Sağlığı güçlendirici düzeyde fiziksel etkinliğe katılımı başarır ve korur.
 • Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.
 • Fiziksel etkinlik ortamlarında sorumlu kişisel ve toplumsal davranış sergiler.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü öğrenciye, Türk Milli Eğitim politikası doğrultusunda genel amaçlarına, ilkelerine ve Atatürk’ün laiklik ilkesine uygun din, İslam dini ve ahlak bilgisiyle ilgili yeterli temel bilgiyi kazandırmayı; böylece Atatürkçülüğün, milli birlik ve beraberliğin insan sevgisinin dini ve ahlaki yönden pekiştirilmesini sağlamayı, iyi ahlaklı ve faziletli insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dini bilgiler yanında milli birlik ve beraberliği kazandırıcı sevgi, saygı, kardeşlik, arkadaşlık ve dostluk bağlarını güçlendirici vatan, millet, bayrak, şehit ve gazi gibi milli değerler kazandırıcı yüce kavramların öğrencilerin zihninde yer etmesine özen gösterilmektedir. Müslümanlığın hurafeden uzak, akılcı ve çağdaş bir din olduğu çeşitli örneklerle kavratılmaktadır.