Dersler-Branşlar


EDEBİYAT – DİL ANLATIM  EĞİTİMİ

Edebiyat ve Dil Anlatım bölümü, bilgi çağını yaşayan dünyamızda öğrencilerimizi bilgi çağı insanı olarak eğitmek temel amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Milli Eğitim’imizin düşünen, anlayan, yorumlayan, sorun çözen ve bilimsel düşünen bireyler yetiştirmek temel amacı ile de örtüşen bir öğretim ve eğitim programı izlenmektedir.

Amacımız öğrencilerimize anadillerini sevdirmek, doğru ve etkili kullanabilmelerini sağlamak, bu özelliklerine dayanarak, girişken, sorumluluk alabilen, çabuk kavrayan, kavradığını en güzel şekilde aktarabilen bir nesil yetiştirmektir. Ülkemize yapacağımız en iyi katkının başarılı, mutlu, kendisini, ülkesini seven, dünyayı tanıyan ve çevresiyle iletişim kurabilen insanlar yetiştirmek olduğuna inanıyoruz. Bu da anadil eğitiminin başarısı ile sağlanabilmektedir.

Edebiyat ve Dil Anlatım öğretim programımız, öğrencilerimizi hayat boyu kullanacakları dinleme, konuşma, yazma, kendini ifade etme, doğru iletişim kurabilme becerisine sahip kılacak çalışmalarını çeşitli yollarla gerçekleştirmektedir.

Bilindiği gibi güzel sanatlar bireyin manevi boşluğunu doldurarak yaşamı daha güzel ve ilgi çekici hale getirir. Güzel sanatların en etkili olanı ise edebiyattır. Edebiyat insanda güzellik duygusunu geliştirir ve onu açığa çıkarır. Ancak bu sanıldığı kadar kolay değildir. Kitaba ilgi göstermeyen, okumayı sevmeyen bir insanda “güzellik duygusunun” açığa çıkmasını beklemek yanlıştır. Okumayı bilinçli bir eyleme dönüştüren gençlerimiz önce kendilerini çok iyi tanıyacaklardır. Bazen kendilerinden çok başkalarını düşüneceklerdir. Başka dünyaları ve o dünyaların insanlarını tanıyacaklardır. Okudukları kitaplarda karşılarına çıkan kahramanlar veya bir şiirde karşılarına çıkan “imge yüklü bir sözcük” onların yaşamını çoğaltacaktır. Gençlerimiz okudukça kinden, nefretten uzaklaşacak “insan olmanın bilincine” varacak, ülkelerini severek, ulusal sevgilerini evrensel bir sevgiye dönüştüreceklerdir.

Gençlerimiz ilerde hangi mesleği seçerlerse seçsinler, başarılı olabilmeleri için kendi dillerini çok etkili bir biçimde kullanmalıdırlar; çünkü iletişim kurmanın yolu dili iyi kullanmaktan geçer. Kitap okuyarak yetişen gençlerimiz, bir yandan farklı insan tiplerini tanırken, bir yandan o tip insanlarla gerçek yaşamda nasıl ilişki kuracaklarını da öğrenmiş olacaklardır. Onlar kitap okumanın “vakit öldürmek” olmadığını öğrendikleri zaman karşılaştıkları sorunlara çözümler üreteceklerdir. Okuma alışkanlığını kazanmak sanıldığı kadar da kolay değildir. Edebiyat ve Dil Anlatım bölümü olarak bu alışkanlığın yerleşmesi için tüm olanaklar öğrencilerimiz için kullanılmaktadır. Her sınıf düzeyinde, hergün 20 dakika okuma saatine ayrılmıştır. Bu etkinlikler bazen sınıf ortamında bazen de kütüphanede gerçekleşmektedir. İyi bir kitabı okuyan bir kişi, kendini en iyi bir arkadaşıyla konuşuyormuş gibi hisseder. Edebiyat ve Dil Anlatım bölümünün de tek amacı vardır: Öğrencilerini en iyi arkadaşlarıyla buluşturmak.

MATEMATİK  EĞİTİMİ

Hedefimiz, yalnızca matematik bilen değil, sahip olduğu bilgiyi uygulayan, matematik yapan, problem çözen insanlar yetiştirmektir.
Matematik bir eğitim dersidir. “Matematik öğretiminde en iyi yöntem şudur.” denilemez; en iyi yöntem yoktur. Önemli olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için en uygun yöntemi seçebilmek, başarıyı tabana yaymak, her öğrenci bilgi ve yetenekleri ölçüsünde yetiştirmektir. Derslerimizde öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmek için matematiğin sistematiği ve inşa yöntemi öğretilmekte ,yeni geliştirilen matematiksel bilgi ve becerileri öğrencilerin tekrar etmesi, geliştirmesi ve yenilemesi için olanaklar yaratılmaktadır.

Öğretmenler, öğrencileri yüreklendirmek için, onları düşündürür, sorular sorar, problem çözdürür ve fikirlerini, stratejilerini, çözümlerini tartıştırırlar. Değişen dünyada, matematiği anlayan ve matematik yapan, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe ve şansa sahip olacaktır.

Öğrencilerimizde matematik öğretimiyle geliştirilmek istenen yetenekler

 • Usavurma ve ispatın matematiğin temeli olduğunu fark edebilmelidirler.
 • Matematiksel çıkarımlar yapabilmeli ve araştırabilmelidirler.
 • Matematiksel argüman ve ispatlar geliştirebilmeli ve değerlendirebilmelidirler.
 • İspatın çeşitli yöntemlerini seçebilmeli ve kullanabilmelidirler.
 • İletişim yoluyla matematiksel düşüncelerinin organize edebilmeli ve pekiştirmelidir.
 • Öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla ya da diğer insanlarla doğru bir şekilde matematiksel iletişim kurabilmelidir.
 • Başkalarının matematiksel düşüncelerini ve stratejilerini değerlendirmeli ve analiz edebilmelidir.
 • Matematiksel fikirlerini doğru bir şekilde ifade edebilmek için matematik dilini kullanabilmelidir.
 • Matematiksel fikirler arasındaki bağlantıları fark etmeli ve kullanmalıdır.
 • Matematiksel fikirlerin birbiriyle nasıl ilgili olduklarını ve sağlam bir bütün oluşturmak için nasıl üst üste eklendiklerini anlamalıdır.
 • Matematik dışındaki konulara matematiği uygulayabilmelidir.
 • Matematiksel fikirleri organize etmek, kaydetmek ve bunlarla iletişim kurmak için gösterimler yaratmalı ve kullanmalıdır.
 • Problem çözebilmek için matematiksel gösterimleri birbirine çevirmeli, uygulamalı ve seçmelidir.
 • Fiziksel, sosyal ve matematiksel olayları modellemek için gösterimleri kullanabilmelidir.
 • Düşünceleri açık ve kesin olarak belirtebilmeli,ve Verileri sistematik olarak düzenleyebilmeli ve yorumlayabilmelidir.
 • Matematiksel problemleri çözerken bu bağlantıların bir düzen oluşturduğunu görebilmeli ,varsayımları oluşturma ve araştırırken “neden işe yarıyor?” sorusunun yanıtını bulabilmelidir.

FEN BİLİMLERİ  EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin, günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlere karşı doğru çözüm yollarını üretebilecek ve uygulayabilecek donanıma sahip bireyler olarak yetişmeleri en temel hedefimizdir.

Eğitim tecrübe ve stratejimize dayanarak; eğlenceli, eğitici ve öğretici bir eğitim ortamı oluşturarak bilimsel düşünme yeteneklerinin gelişimini sağlamayı, yetenekleri doğrultusunda yeni deneyimler kazanmalarını ve özgüvenlerini geliştirerek bilimsel çalışmanın tadına varmalarını amaçlamaktayız.

Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları fen eğitiminin ışığı altında aydınlanan öğrencilerimizin bağımsız düşünme yeteneklerinin gelişimi, laboratuvar donanımlarını kullanarak pratik çözümler bulmaları, grup çalışmaları yaparak sonuca ulaşmaları, bilimsel kuramları algılama, yorumlama, özümseme ve uzun süreçte kullanabilmeleri ve bilimsel platformda çalışarak haz duymalarını sağlamak, Fen Bölümü öğretmenlerinin gerçekleştireceği temel noktalardır.

Hedeflerimiz:

 • Öğretmenlerimiz, örnek bir bilimsel model oluştururlar.
 • Akademik olgunluğu ve gelişim arzusunu aşılamaya çalışırlar.
 • Günlük hayatta karşılaşılan problemlere tartışarak, mantıksal çözümler üretmelerini sağlayan sosyal olgunluğa erişmelerini hedeflerler.
 • Öğrencileri cesaretlendirerek çabalarını ön plana çıkarıp ödüllendirirler.
 • Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak, öğrenmenin uzun vadeli bir süreç olduğunu vurgularlar.
 • Teorik bilgiye sahip ancak özgüven eksikliği ve zayıf motor-koordinasyonu yaşayan öğrencilere gerekli beceriyi kazandırmaya çalışırlar.
 • Öğrencilere problemi tanıma, gerekli verileri toplama, uygun çözüm üretme ve çözümleri ispatlamak için fırsat oluşturarak rehberlik ederler.
 • Sınıf içi tüm aktiviteler en üst düzeyde kavramayı, öğrenmeyi, günlük hayatta uygulanabilirliği ve uzun süreçli hafızaya işlenirliği amaçlar. Bu yöntem, sadece sınava yönelik ezberci eğitim yönteminin tam tersidir. Sınavlar sadece bir değerlendirme yöntemi olarak kullanılırlar.
 • Öğrencilerin farklı çözüm yolları üretmeleri için zaman tanıyarak; esnek, donanımlı ve öğrencilerin farklı fikirlerine açık olurlar.
 • Belirtilen hedeflere ulaşılamadığı durumlarda; öğretmenin yönlendirdiği tartışma ortamları, öğrenci merkezli grup tartışmaları, öğrenci sunumları, öğrenci merkezli laboratuvar aktiviteleri, okul dışı aktiviteler ve geziler düzenlemek gibi farklı metotlar da uygulamaya açıktırlar.
 • Okul içerisindeki diğer bölümler ile işbirliği yaparak, fen eğitimini geliştirecek ve destekleyecek farklı metotların arayışı içinde olurlar.
 • Analitik düşünen, neden sonuç ilişkisi içinde sorgulayan, bulunduğumuz yüzyılı kavrayarak çözüm üretebilen, ülkemiz ve evrensel değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmeyi hedefleyen, öğrenci merkezli çalışmalar yapılır. Drama çalışmaları, poster ve maket çalışmaları ile uzun soluklu proje ödevlerinin sınıf ortamında sunumlarına yer verilir.

SOSYAL BİLİMLER  EĞİTİMİ

Bölümümüzde Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri bulunmaktadır. Temel yaklaşımımız; öğrencilerimize bilgi aktarmaktan ziyade, bilgi edinmelerini sağlayan aktif ortamlar yaratmak, sonuçlardan çok süreçlere önem vermektir. Öğrencinin farklılığını ön plana çıkarıp kendi yetenek ve potansiyelini keşfetmesi ve ilgi duyduğu alanlara yönelmesi sağlanmaktadır.

TARİH EĞİTİMİ

Amacımız geçmişi bilen, gününü yorumlayabilen ve geleceği öngörebilen yani süreci değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir.

Derslerimizde öğrencilerimizin seviyelerinin gerektirdiği terminolojiyi bilmeleri, ulusal değerlerle evrensel ilkeleri bütünleştirebilmeleri, üzerinde yaşadıkları toprakların kültürel geçmişini sahiplenmeleri hedeflenmektedir.

Bu gereklilik doğrultusunda farklı öğretim metotları kullanılmakta, teknolojiden yararlanılmaktadır. Öğrencilerimizin konuları, sadece sınıf ortamında ve elektronik sınıfta değil, kültür merkezleri, müzeler ve tarihi mekânlarda öğrenmeleri sağlanmaktadır.

COĞRAFYA EĞİTİMİ

Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları olarak amacımız, hızla değişen ve gelişen dünyamızda insan-mekân arasındaki ilişkiyi kurabilen, yaşadıkları doğal çevrenin oluşum ve gelişimini özümseyen, bugünün korunması ve geleceğin yaratılmasında sahip olduğu önemin farkına varabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Dersimizin amacı, öğrencilerimizin önce yakın çevresi olmak üzere, üzerinde yaşadıkları ülke ve dünya hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı sağlamaktadır.

Coğrafya; insan ve doğal ortam arasındaki ilişkiyi temel alır. Bu ilişkinin neden ve çözümleri hakkında bir bilincin oluşturulması da hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle coğrafya konularıyla ilgili olarak hayatın içinden örnekler vermeye, görsel malzemeleri ön planda tutarak neden-sonuç ilişkisi kurmaya özen gösterilmektedir.

FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ

Felsefe grubu öğretim programımızın genel hedefleri:

 • Bilginin değerini anlama ve gerçekliğini sorgulatabilme
 • Felsefenin bizlere “yaşama sanatı”nın yollarını sunduğunun farkına vardırabilme ve yaşam içinde kullanabilme becerisi geliştirme
 • Karşılaşacağı meselelere çok yönlü bakış açısı geliştirebilmelerini sağlama
 • Bilimsel ve teknolojik değişmelerin insanı insan kılan değerleri gözardı etmeden iyi yönde kullanım bilincini geliştirme
 • Kendine ve kendisi gibi olmayana anlayış ve empati ile yaklaşabilme becerisi kazanma
 • Açık fikirli, önyargısız, iletişime açık bireyler yetiştirme
 • Sanatsal ve ahlaki duyarlılığı gelişmiş, akademik bilginin olduğu kadar pratik bilginin de önemini kavramış, yaşamayı seven, kendisiyle barışık bireyler yetiştirme

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ

Amacımız, öğrencilerimize MEB kazanımları doğrultusunda ve Atatürk’ün laiklik ilkesine uygun, din, İslam dini ve ahlak bilgisi ile ilgili yeterli temel bilgi kazandırmayı; böylece inanca saygıyı, hoşgörüyü, insan sevgisinin dini ve ahlaki yönden pekiştirilmesini, iyi ahlaklı ve faziletli insanlar yetiştirmeyi sağlamaktır.

Hedefimiz, insanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dini doğru anlayan ve yorumlayan; dinin kültür, dil, sanat, gelenek ve görenekler üzerindeki etkisini dikkate alarak, inançtan  kaynaklanan ahlak anlayışıyla örf ve adetleri tanıyan, kendi dininden ve başka dinlerden olanlara karşı anlayışlı tavırlarda bulunan; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen üretken, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

Amacımız öğrencilerimizi ileride yer alacakları ulusal platformlarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ve akademik çalışmalarını yabancı dilde sürdürebilecekleri dünya bireyleri olarak yetiştirmektir. Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları’nda birinci yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil Rusça’dır.

Yabancı dil eğitimindeki temel hedeflerimiz, öğrencilerimizi dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını sağlamak, kültürel gelişimlerini sağlamlaştırmak, orijinal dildeki edebiyat, müzik ve filmlerin tadına varabilmelerini sağlamak, yabancı dil konuşan kişileri anlayabilmelerini ve kendilerini onlara anlatabilmelerini sağlamak, yurt dışı turistik gezilerini kolayca yapabilmelerini, isterlerse yurt dışında eğitimlerine devam edebilmelerini, yüksek öğrenimde ve sonraki eğitimlerinde seçkin başarılara imza atabilmelerini, global dünyada yer alabilmelerini sağlamaktır.

Derslerimizde dilin kullanımı ve dört becerinin etkili bir şekilde edinimine yönelik aktiviteler, dilin edinilmesi için gerekli olan kültür ve konuşma becerileri, disiplinler ve müfredatlar arası geçişe imkân sağlayan öğrencilerin kişilik becerilerine ve eleştirisel düşünme becerilerine katkıda bulunan etkinlikler yapılmaktadır.

UYGULAMALI DERSLER

MÜZİK EĞİTİMİ

Özel Trabzon Ata Eğitim Kurumları ve Müzik Bölümü olarak amacımız, her öğrencinin yaşantısına müziği katmaktır.

Amacımız, öğrencilerin müziğe ilgisinin yönünü ve yeteneğinin derecesini kavrayarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli branşlara yönlendirmektir. Böylece her öğrencinin müziği sevmesi, şarkı söyleyerek, çalgı çalarak müzik yapması, nitelikli müzik dinleme alışkanlığını kazanması için uygun eğitim ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

Hedeflerimiz:

 • Öğrencilerin müziğe olan yeteneğini ortaya çıkararak geliştirmek
 • Bir enstrüman çalma becerisini ve alışkanlığını sağlamak
 • Nitelikli müziği niteliksizden ayırt edebilmek
 • Bilinçli bir dinleyicisi olabilmek
 • Bir şarkı dağarcığına sahip olabilmek, hayal güçlerinin ve yaratıcılığının gelişmesini sağlamak

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Derslerimizde MEB müfredat programı doğrultusunda plastik sanatlar eğitiminde nokta-çizgi, ışık-gölge, gözleme-çözümleme-düzenleme çalışmaları ile form–biçim çağrışımları üzerinde renkli resim teknikleri  ile çalışmalar yapılmaktadır. Görsel anlatım ve estetik ilişkilerini, resmin temel kuralları içinde, canlı ve cansız modelden resim çalışmalarıyla derinlik fikrine ulaşarak, resmin diğer sanat dallarıyla ilişkilerini anlayarak öğrencilerimizi bir bütünlüğe götürmek hedeflenmektedir.

Eğitim süresi içinde yeteneği ortaya çıkan, resim alanını meslek ve yaşam biçimi olarak seçmek isteyen öğrencilerimizle ayrıca destek olunmaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize sporu sevdirmek, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmektir. Temel hedeflerimiz, öğrencilerimizin sporla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar edinebilmesini sağlamak, beden eğitimi ve sporun yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olmalarını sağlamak, kendilerine güven duymalarını, görev ve sorumluluk almalarını, dostça oynamalarını ve yarışmalar yapmalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda okulumuzda sahip olduğumuz bütün olanakları kullanarak öğrencilerimize Beden Eğitimi derslerimizde, basketbol, voleybol, yüzme, futbol, atletizm gibi sporun pek çok dalında temel beceriler kazandırılmaktadır. Ayrıca okul takımlarının oluşturulması ve her öğrencimizin ilgi ve beceri seviyesi doğrultusunda okul takımlarına yönlendirilmesi için düzenlemeler ve çalışmalar yapılmaktadır.